Διαφάνειες του μαθήματος τεχνολογίες βάσεων δεδομένων

Show simple item record

dc.contributor.author Κεχρής, Ευάγγελος
dc.date.accessioned 2015-09-22T14:11:01Z
dc.date.available 2015-09-22T14:11:01Z
dc.date.issued 1000
dc.identifier.uri http://meleththrio.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/43
dc.description Εκτεταμένο Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΕΔΟΣ), Σύνολα Κάλυψης, Υποσύνολα Κάλυψης (coverage), Σύνολα μη Κάλυψης, Υποσύνολα μη Κάλυψης (coverage), Κύρια και δευτερεύουσα τάξη, Κληρονομικότητα, Ιεραρχία τάξεων, Μοντέλα δεδομένων, Πρωτεύον χαρακτηριστικό, Σύνθετο χαρακτηριστικό, Χαρακτηριστικό Πολλαπλών Τιμών, Συναγόμενο χαρακτηριστικό. Λόγος Πολλαπλότητας el
dc.description.abstract Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση και την υλοποίηση των βάσεων δεδομένων. Στόχος του είναι να εισάγει τις βασικέ έννοιες της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων, να αναλύσει αφαιρετικούς τρόπους αναπαράστασης του κόσμου, να παρουσιάσει τις βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων και να προσφέρει εξοικείωση με το λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Στην τρίτη ενότητα του μαθήματος αναπτύσσονται σύγχρονα θέματα αρχιτεκτονικής βάσεων δεδομένων. Διδάσκονται εισαγωγικές έννοιες που αφορούν στα Εννοιολογικά Μοντέλα, το Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων, τα Μοντέλα υλοποίησης όπως το Σχεσιακό Μοντέλο, ο Μετασχηματισμός Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων σε Σχήμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, SQL, Κανονικοποίηση Σχεσιακών Πινάκων, ο Κατάλογος του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων, αλλά και ειδικά θέματα που αφορούν στις Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, στην Αρχιτεκτονική Εξυπηρέτηση-Εξυπηρετούμενου, στις Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο και στις Γλώσσες Σημειοθέτησης. el
dc.format.extent 176 el
dc.language.iso el el
dc.title Διαφάνειες του μαθήματος τεχνολογίες βάσεων δεδομένων el
dc.type Διαφάνειες el
dc.description.course Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης el
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.type.course Μεταπτυχιακό el
dc.identifier.url http://elearning.teicm.gr/login/index.php el
dc.subject.keyword Εννοιολογικά Μοντέλα el
dc.subject.keyword Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων el
dc.subject.keyword Μοντέλα υλοποίησης el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record